Kupiškio vaikų lopšelis-darželis "Saulutė"

Lopšelis-darželis „Saulutė“ - šešių grupių ugdymo įstaiga, dirbanti 10,5 valandų. Įstaigoje veikia penkios ikimokyklinio ir viena priešmokyklinio ugdymo(si) grupė. Ugdomi 2-6 metų vaikai. Įstaiga pasirinkusi meninę ugdymo kryptį, taip pat daug dėmesio skiriama pilietiniam, patriotiniam ugdymui bei sveikatos stiprinimui. Įstaigą lanko 111 vaikų. Puoselėjamos visos vaikų galios, lemiančios asmenybės vystymąsi ir integracijos į visuomenę sėkmę, tikslingai ugdomos vaikų vertybinės nuostatos, tenkinami svarbiausieji jų poreikiai: pažinimo, bendravimo, asmeninio vertingumo, saviraiškos, judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo. Siekiant patenkinti įstaigą lankančių vaikų poreikius, taikomas visapusiškas vaikų ugdymas. Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė" nuo 2011metų dalyvauja projekte „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose". 2016 metais parengėme programą „Olimpinė karta". Manome, kad sportas vaikus užgrūdina, jie tampa labiau disciplinuoti, išmoksta sumanumo, aktyvumo ir padeda atsiskleisti kūrybiškiems vaikų bruožams: piešiant, iliustruojant sportinę veiklą, vaidinant -inscenizuojant, kuriant pristatymus sportinėms varžyboms.